WarrantyDry

Υπηρεσία WarrantyDry

Η εταιρεία μας παράλληλα με τις υπόλοιπες υπηρεσίες που προσφέρει είναι σε θέση και προσφέρει μια μοναδική για τα κυπριακά δεδομένα υπηρεσία. Την υπηρεσία WarrantyDry που σκοπό έχει να προσφέρει στον πελάτη την εγγύηση ότι έχει ξεμπερδέψει μια για πάντα με τα προβλήματα ανερχόμενης υγρασίας και έχει προστατέψει την περιουσία του και την υγεία του με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Μπορείτε να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν την εν λόγο υπηρεσία σε αυτή την σελίδα. Παράλληλα για οποιαδήποτε περεταίρω λεπτομέρεια ή διευκρύνιση μην δυστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Ή συμπληρώστε την φόρμα "Δήλωση ενδιαφέροντος" στο τέλος αυτής της σελίδας για να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

Πού εφαρμόζεται;

Η υπηρεσία WarrantyDry αφορά αποκλειστικά και μόνο περιπτώσεις ανερχόμενης υγρασίας λόγο οποιασδήποτε πηγής εξερουμένων των περιπτώσεων απώλειας νερού από διασωληνώσεις. (Σε αυτή την περίπτωση ακολουθείται διαφορετική διαδικασία.)

Ποια είναι η διαδικασία;

Εάν θεωρείτε ότι χρειάζεστε την υπηρεσία WarrantyDry μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με οποιοδήποτε τρόπο από το πεδίο Contact για διευθέτηση συνάντησης επιτόπου. Κατά την συνάντηση μας αυτή θα εκτελεσθούν μετρήσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό που διαθέτουμε και ακολούθως οι μετρήσεις αυτές θα αναλυθούν με ανάλογο λογισμικό. Με βάση τα στοιχεία που θα προκείψουν από την ανάλυση αυτή εκπονείται μελέτη και σχεδιάζεται το κατάλληλο σύστημα για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά καθώς επίσης και οικονομική προσφορά η οποία θα σας κοινοποιηθεί. Η μελέτη παραμένει πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και δεν κοινοποιείται στον πελάτη. Η οικονομική προσφορά θα είναι ξεκάθαρη τόσο όσον αφορά το συνολικό κόστος εφαρμογής του συστήματος όσο και για πιθανά επιπλέον κόστα τα οποία θα κληθεί να επομισθεί ο πελάτης για σκοπούς εφαρμογής του συστήματος και επαναφορά του χώρου σε λειτουργική κατάσταση χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Ακολούθως εάν επιθυμείτε εφαρμογή του εκάστοτε συστήματος προχωρούμε σε εφαρμογή έπειτα από μεταξύ μας συνεννόηση. Με την ολοκλήρωση των εργασιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του πελάτη συντάσσεται και παραδίδεται γραπτή εγγύηση.


Εγγύηση

Εκ φύσεως η επιτυχία του εκάστοτε συστήματος μπορεί να διαφανεί με την πάροδο ενός και μόνο ημερολογιακού έτους, αφού η υγρασία εάν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα εμφανίζεται μετά από την περίοδο των βροχών κάθε χρόνο. Για τον λόγο αυτό, μετά την εκτέλεση των εργασιών, συντάσσεται και εκδίδεται πιστοποιητικό εγγυήσεως με ισχύ για 24 μήνες μετά την παράδοση του έργου. Με τον τρόπο αυτό ο πελάτης μπορεί να είναι βέβαιως ότι οποιαδήποτε αστοχία θα επιδιορθωθεί από εμάς χωρίς κανένα επιπλέον κόστος και η εγγύηση θα ανανεωθεί. Να σημειωθεί ότι για σκοπούς εκδόσεως του πιστοποιητικού απαιτείται να μας παραδοθούν από τον ιδιοκτήτη αρχιτεκτονικά σχέδια του χώρου σε οποιαδήποτε μορφή.

Γιατί να προτιμήσω την υπηρεσία WarrantyDry;

Η ανερχόμενη υγρασία είναι μια μάστιγα για το κυπρικά κτήριο η οποία έχει αρνητικό αντίκτηπο στην υγεία, την ψυχολογία και την αισθητική των χρηστών του καθώς επίσης και στο ίδιο το κτήριο. Μακροπρόθεσμη έκθεση του κτηρίου σε ανερχόμενη υγρασία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στον στατικό φορέα οι οποίες σε κάποιο σημείο της ζωής του κτηρίου θα απαιτούν πολύ κοστοβόρες επεμβάσεις ή θα μειώσουν σοβαρά την αξία του. Παράλληλα το κόστος συνεχών μικροεπιδιορθώσεων δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέο.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική αναλόγως της πηγής και της έκτασης του προβλήματος και κάθε περίπτωση απαιτεί διαφορετική αντιμετώπιση. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να μετρηθούν και να υπολογισθούν και πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψην. Επίσης κάθε προσπάθεια κάλυψης του προβλήματος με ημιμέτρα ή μή ορθές εφαρμογές μπορεί να δυσχεραίνει την κατάσταση και να δημιουργήσει σοβαρότερα προβλήματα στο μέλλον.

Με την υπηρησία WarrantyDry παρέχεται ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει με απόλυτη βεβαιότητα ότι γνωρίζουμε την πηγή του προβλήματος καθώς και την ακριβή έκτασή της. Μπορούμε επίσης να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι έχουμε σχεδιάσει και εφαρμόσει το πλέον κατάλληλο σύστημα και είναι πλήρως ικανό να επιλύσει το πρόβλημα. Παράλληλα η υπηρεσία αυτή συνοδεύεται με γραπτή εγγύηση γεγονός το οποίο μπορεί να εξαλείψει την πιθανότητα κάθε ρίσκου για τον πελάτη.

Ποιο είναι το κόστος της υπηρεσίας;

Το κόστος της υπηρεσίας ποικίλει και εξαρτάται πάντοτε από το σχεδιαζόμενο σύστημα και τον όγκο της εργασίας. Το συνολικό κόστος του εκάστοτε έργου προκύπτει από την μελέτη και δίνεται στον κάθε πελάτη γραπτώς υπό την μορφή προσφοράς μετά την εκπόνηση της μελέτης. Στην προσφορά αυτή συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που αφορούν το κόστος εφαρμογής του συστήματος καθώς και οποιοδήποτε κόστος μπορεί να προκύπτει από πιθανές εργασίες απο τρίτους ή υλικά τα οποία θα κληθεί να προμηθεύσει ο ιδιοκτήτης για να γίνει δυνατή η εφαρμογή του συστήματος. Η υπηρεσία μετρήσεων, αναλύσεως περιπτώσεως και σχεδιασμού συστήματος στοιχίζει 150 ευρώ (+Φ.Π.Α.) τα οποία όμως επιστρέφονται στον πελάτη εάν αυτός αποφασίσει να προχωρήσει σε ανάθεση της εφαρμογής.